VIPMED International

  • English

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Stimate client,
Vă informăm prin prezenta că subcrisa VIPMED INTERNATIONAL S.R.L. („Vipmed”) cu sediul în str. Drumul Gura Siriului, nr. 65A, et. 3, ap. 18, Sector 3, Bucureşti, având codul unic de înregistrare nr. 21752464 şi numărul de ordine în registrul comerţului J40/9526/2007 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

  • numele şi prenumele; 
  • data naşterii;
  • imaginea (acolo unde este cazul);
  • seria şi numărul actului de identitate;
  • semnătura;
  • starea de sănătate;

(în cele ce urmează„Datele Personale”). 


Datele Personale vor fi prelucrate de către Vipmed în scopul asigurării serviciilor solicitate de dvs., respectiv: furnizarea, de către medicii din cadrul clinicilor din străinătate cu care Vipmed colaborează, a consultaţiilor medicale de specialitate, pe marginea problemelor de sănătate cu care vă confruntaţi.

Menţionăm că, întrucât consultaţiile medicale de specialiate sunt furnizate de către diverşi medici din cadrul unor clinici din străinătate, Datele Personale vor fi transferate în străinătate, respectiv în: Austria, Germania, Franţa, Elveţia, Turcia şi Statele Unite ale Americii (după caz).

De asemenea, Menţionăm că Vipmed va putea dezvălui Datele Personale entităţilor cu care aceasta colaborează în vederea facilitării acordării serviciilor de specialitate solicitate de dvs. (de exemplu, pentru traducerea actelor pe care le puneţi la dispoziţie pentru a fi ulterior transmise clinicilor din străinătate).

Prin prezenta, vă aducem la cunostinţă drepturile pe care le aveţi în calitate de persoană vizată în contextul prelucrării Datelor Personale conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677/2011”), după cum urmează: (i) dreptul la informare (art. 12 din Legea 677/2001); (ii) dreptul de acces la date (art. 13 din Legea 677/2001); (iii) dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14 din Legea 677/2001); (iv) dreptul de opoziţie (art. 15 din Legea 677/2001); (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17 din Legea 677/2001); şi (vi) dreptul de a vă adresa justiţiei (art. 18 din legea 677/2001).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la VIPMED INTERNATIONAL S.R.L., str. Drumul Gura Siriului, nr. 65A, et. 3, ap. 18, Sector 3, Bucureşti.

Vă aducem la cunoştinţă că prelucrarea Datelor Personale are loc pe întreaga durată a relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi VIPMED, la finalizarea acestei relaţii urmând ca datele astfel prelucrate să fie distruse.

Refuzul dvs. de a vă da consimţământul pentru prelucrarea Datelor Personale în parte sau în totalitate determină imposibilitatea oferirii de către Vipmed a serviciilor solicitate de dvs.

Vă mulţumim,