VIPMED International

 • English

GDPR Acord

NOTĂ DE INFORMARE

Această notă de informare vă oferă informații detaliate referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul furnizării, de către VIPMED INTERNATIONAL S.R.L. („Vipmed” sau „Noi”), cu sediul în str. Drumul Gura Siriului, nr. 65A, et. 3, ap. 18, Sector 3, Bucureşti, având codul unic de înregistrare nr. 21752464 şi numărul de ordine în Registrul Comerţului J40/9526/2007, a serviciilor de obținere a unei opinii medicale secundare cu privire la cazul dumneavoastră medical, de validare a diagnosticului dumneavoastră, sau de asigurare a deplasării dumneavoastră la locațiile partenerilor noștri.
Noi suntem responsabili, în calitate de operator, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activităților noastre. Prin această notă vă informăm cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le utilizăm, scopul avut în vedere, categoriile de destinatari către care transmitem aceste date, durata stocării lor, și modul în care vă puteți exercita drepturile conferite de lege față de prelucrarea datelor.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul încheierii și executării contractului de furnizare servicii. În acest scop, prelucrăm următoarele categorii de date:

 • informații de identificare (e.g. nume, prenume, data nașterii, seria și numărul actului de identitate, semnătura, copie pașaport – atunci când este cazul, copie poliță asigurare – atunci când este cazul);
 • informații de contact (e.g. adresa poștală și adresa de e-mail, numărul de telefon);
 • categorii speciale de date cu caracter personal (e.g. rapoarte de analiză, starea de sănătate, probe biologice).

 

Informațiile de identificare sunt necesare în vederea completării și încheierii contractului de furnizare servicii, pentru asigurarea transportului dumneavoastră și pentru asigurarea cazării la locațiile partenerilor noștri.

 • Informațiile de contact sunt utilizate pentru transmiterea de documente necesare încheierii, executării sau încetării contractului de furnizare servicii, pentru comunicarea opiniilor medicale secundare, și pentru transmiterea oricăror alte comunicări necesare în legătură cu serviciile solicitate.
 • Categoriile speciale de date sunt prelucrate pentru realizarea unui sumar medical și pentru obținerea opiniilor medicale secundare sau a confirmării diagnosticului dumneavoastră.
 • Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în niciun alt scop decât cele prevăzute mai sus.
 • În cazul în care refuzați să ne furnizați toate datele necesare, ne vom găsi în situația în care nu vă vom putea furniza serviciile solicitate.

DURATA STOCĂRII

În cazul în care, ulterior transmiterii datelor, încheiați un contract de furnizare servicii cu Noi, vom reținele datele dumneavoastră personale pe durata executării contractului. Ulterior, vom continua să vă prelucrăm datele cu respectarea principiului minimizării și al limitării la scop, în cazul în care suntem obligați de o prevedere legală (e.g. păstrarea documentelor, înregistrărilor și registrelor contabile, pentru o perioadă de 5 sau 10 ani) sau dacă avem un interes legitim (e.g. în scopuri de audit sau atunci când respectivele informații sunt necesare pentru desfășurarea de investigații sau pentru acțiuni în justiție).

 • Vom asigura ștergerea datelor dumneavoastră în momentul în care stocarea acestora nu mai este susținută de nici unul din temeiurile de prelucrare de mai sus.
 • În cazul în care, ulterior transmiterii datelor, nu încheiați un contract de furnizare servicii cu Noi sau cu partenerii Noștri, vom șterge datele dumneavoastră imediat, dar nu mai târziu de 3 ani de la data la care ni le-ați furnizat.

DESTINATARII DATELOR

Întrucât consultaţiile medicale de specialiate sunt furnizate de către medici din cadrul unor clinici din străinătate, datele dumneavoastră pot fi transferate în străinătate, respectiv în: Austria, Germania, Franţa, Elveţia, Turcia şi Statele Unite ale Americii (după caz).
Teritoriile din afara Uniunii Europene către care transmitem datele dumneavoastră ar putea avea standarde diferite, și uneori mai scăzute, de protecție a datelor.
Pentru protejarea confidențialității și securității probelor biologice și a datelor personale, și pentru a reduce orice risc pe perioada în care acestea se află în Statele Unite ale Americii/Turcia/Elvetia, am implementat măsuri adecvate astfel încât probele biologice și datele personale să fie protejate și prelucrate într-o manieră securizată.
Pentru furnizarea serviciilor solicitate, datele dumneavoastră ar mai putea fi transmise, după caz, către agenții de traduceri, agenții de turism, companiilor care asigură transportul pacienților, ori autorităților competente.
Datele dumneavoastră pot fi accesibile și furnizorilor de servicii IT necesari pentru exploatarea și securitatea sistemelor noastre IT.
În plus, Vipmed poate fi legal obligată să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor Noastre în fața autorităților competente.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA?

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți, în anumite condiții, următoarele drepturi:

 • De a accesa datele: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date cu caracter personal.
 • De a rectifica datele: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal.
 • De a obține ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura prevăzută de lege.
 • De a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • De a obiecta la prelucrare: puteți contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, aspect care include și profilarea în legătură cu respectivul marketing direct.
 • De portabilitate a datelor: aveți dreptul solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț.


Deasemenea, cu privire la datele prelucrate în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând, fără ca aceasta să afecteze legalitarea prelucrărilor efectuate anterior de către Noi.
Puteți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus printr-o cerere scrisă și datată, transmisă pe email la adresa office@vipmed.ro, sau prin poștă, la adresa Strada Jean Monnet nr. 44, Sector 1, București.

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul și să depuneți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, tel. 0318.059.211.

 

FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Consimțământul dumneavoastră este în totalitate voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care nu vă exprimați consimțământul, nu vom putea furniza serviciile solicitate de dumneavoastră.

CONSIMȚĂMÂNTUL DUMNEAVOASTRĂ INFORMAT ȘI EXPLICIT
Prin semnarea acestui formular de consimțământ și prin bifarea opțiunilor în fiecare căsuță de mai jos, îmi exprim în mod expres consimțământul ca VIPMED INTERNATIONAL S.R.L. și entitățile sub-împuternicite pentru furnizarea serviciilor să colecteze și să prelucreze rapoartele de analiză medicală, informațiile privind starea de sănătate și probele biologice, în scopul furnizării serviciilor solicitate.
Pentru informații suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la office@vipmed.ro sau la numărul de telefon: +40 021 311 73 37.


  EXPRIMAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI DE CĂTRE PACIENT ÎN MOD EXPLICIT

  Prin urmare, îmi exprim consimțământul pentru:

  Prelucrarea rapoartelor de analiză medicală și a informațiilor privind starea de sănătate:

  Transmiterea rapoartelor de analiză medicală, a informațiilor privind starea de sănătate și a probelor biologice către state cărora nu le-a fost recunoscut un nivel adecvat de protecție

  Confirm că, prin bifarea opțiunior în căsuțele de mai sus și semnarea formularului în cele ce urmează, îmi exprim în mod expres consimțământul pentru fiecare opțiune pe care am ales-o.

  Data:

  Numele complet: